Warsztat Terapii Zajęciowej

Tęcza

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” CARITAS Diecezji Bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych i stwarza im możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową. Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestnika, przygotowania go do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Wiodącą formą rehabilitacji jaka prowadzona jest w WTZ jest terapia zajęciowa. Stanowi ona ważny element aktywizowania osób niepełnosprawnych, głównie poprzez zajęcia praktyczne prowadzone w siedmiu specjalistycznych pracowniach tj.: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, stolarnia, rękodzieło artystyczne, ceramika, rzemiosł różnych oraz multimedialno – poligraficzna. Ponadto podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są inne formy terapii tj.: arteterapia, choreoterapia, socjoterapia, muzykoterapia, psychoterapia, fizjoterapia. Zajęcia dostosowane są do sytuacji, wydolności psychicznej i fizycznej, sprawności manualnej, motywacji do działania, aktualnego stanu zdrowia, uwzględniając jednocześnie cechy osobowości, zdolności i zainteresowania każdego uczestnika. W poszczególnych pracowniach uczestnicy poznają, doskonalą i utrwalają specjalistyczne umiejętności zawodowe oraz rozwijają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.

The Sky's The Limit

aktywizowanie osób niepełnosprawnych

W poszczególnych pracowniach uczestnicy poznają, doskonalą i utrwalają specjalistyczne umiejętności zawodowe oraz rozwijają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.

Nasze pracownie

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Uczestnicy pracowni rękodzieła artystycznego mają możliwość stosowania różnorodnych technik plastycznych, nabywają nowe i rozwijają wcześniej nabyte umiejętności.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Do zadań pracowni należy usprawnianie, doskonalenie i kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskanie niezależności życiowej.

PRACOWNIA STOLARSKA

W pracowni na co dzień zajmujemy się takimi pracami jak szlifowanie, malowanie, klejenie, struganie, piłowanie, zbijanie drewna, bejcowanie, lakierowanie.

PRACOWNIA RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Uczestnicy pracowni rękodzieła artystycznego mają możliwość stosowania różnorodnych technik plastycznych, nabywają nowe i rozwijają wcześniej nabyte umiejętności.

PRACOWNIA OGRODNICZA

Pracownia ogrodnicza to przede wszystkim rośliny, które mają terapeutyczny wpływ na zdrowie. Prace wykonywane w ramach zajęć w pracowni, wysuwające się na plan pierwszy to pielęgnacja roślin znajdujących się wewnątrz budynku i na zewnątrz...

PRACOWNIA MULTIMEDIALONO- POLIGRAFICZNA

Pracownia multimedialno-poligraficzna powstała na skutek połączenia pracowni małej poligrafii i pracowni komputerowej. Działa w rozszerzonej formule od 15.10.2020 r.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Uczestnicy poznają kolejne etapy wyrobu ceramiki. Uczą się lepienia ręcznego różnymi metodami tradycyjnymi, tj. lepienie ręczne z wałków i, z plastrów, a także lepienia przy użyciu form gipsowych.

psychoterapia

Podstawową formę psychoterapii stanowią zajęcia grupowe, w trakcie których uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń wspomagających rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Grupy są tworzone przez uczestników o podobnych możliwościach, a poziom trudności zadań jest do nich dostosowany. W ramach zajęć indywidualnych psycholog kontynuuje pracę wykonywaną w grupie lub zapewnia uczestnikowi wsparcie adekwatne do zgłaszanych przez niego trudności. Psycholog pozostaje także do dyspozycji rodziców/opiekunów uczestników
i pomaga w rozwiązaniu bieżących problemów.   

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia odbywają się w małych grupach ćwiczebnych, uwarunkowanych ogólnym stanem zdrowia, stopniem wydolności fizycznej oraz dysfunkcją narządu ruchu. Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, m.in.: ćwiczeniach czynnych wolnych, ćwiczeniach ogólnokondycyjnych, ćwiczeniach oddechowych i rozluźniających, ćwiczeniach czynnych z oporem, ćwiczeniach izometrycznych oraz ćwiczeniach korekcyjnych. Uzupełnieniem w/w form oddziaływania są gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz elementy gier zespołowych i lekkiej atletyki, również przeprowadzane w terenie. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt i przybory gimnastyczne, tj. ergometry rowerowe, ruchomą bieżnię, ergometr wiosłowy, stepper z twisterem, ławeczki, piłkę lekarską, obręcze, hantle, skakanki, laski itp. Głównym zadaniem rehabilitacji ruchowej w warsztacie jest poprawa lub utrzymanie na obecnym poziomie zdolności lokomocji i czynności samoobsługi, gdzie bardzo ważna jest także ogólna kondycja organizmu.

Muzykoterapia

Zajęcia odbywają się w grupach 5 osobowych, co umożliwia indywidualizację, a w czasie relaksacji stwarza warunki do właściwego odbioru muzyki relaksacyjnej lub klasycznej. Program zajęć obejmuje formę receptywną, tj. bierne słuchanie muzyki oraz formę aktywną, tj. śpiew, formy taneczne, rytmikę, grę na instrumentach. Uczestnicy poszerzają wiedzę o sztuce i utworach muzycznych. Organizowane są również wyjścia na imprezy muzyczne do filharmonii, opery oraz na występy artystyczne. Udział w zajęciach z muzykoterapii ma na celu łagodzenie napięć oraz wyciszenie stresu, a także otwieranie się uczestników na nowe doznania estetyczne.

kontakt

Adres                  al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 37, 
                             85-806 Bydgoszcz

Tel.                     +48 52 3450280

Fax.                    + 48 52 3450280

E-mail.                wtz@caritas.pl

Skip to content